Professionaliteit, Klachten, Cookies & Privacy

R

Professionaliteit

Chantal Uphoff | Systemisch coach is erkend CAT-therapeut, met therapeut nummer: 67822021-12-05

CAT-therapeuten zijn geregistreerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten. Uit het Profiel CAT-therapeut blijkt dat “CAT-therapeuten [..] beroepsmatige solistische alternatieve beroepsbeoefenaren [zijn] met een beroepsopleiding en werkervaring op hbo-niveau > 60 EC”. 

CAT-therapeuten houden zich aan de GAT-beroepscode.

R

Klachten

Als u een klacht heeft over de geleverde diensten, laat ons dit vooral weten.

Mocht u niet tevreden zijn met onze klachtafhandeling, dan is het goed te weten dat Chantal Uphoff | Systemisch Coach is aangesloten bij het GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten).

Daarmee voldoet Chantal Uphoff | Systemisch Coach aan de vereisten die worden gesteld aan professionele zorgverleners op het gebied van klachtenafhandeling zoals vastgelegd in de Wkkgz. Op de website van het GAT kunt u alles terugvinden met betrekking tot het registreren en behandelen van een klacht.

R

Cookies

Deze website gebruikt functionele cookies, bijvoorbeeld van YouTube. Deze worden overigens alleen gebruikt op pagina’s waarop (bijvoorbeeld) een YouTube-video is geplaatst. Volgens de cookiewet hoeft hier geen toestemming voor gevraagd te worden. Met functionele cookies kunnen geen persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website achterhaald worden.

Daarnaast gebruikt deze website analytische cookies. Met behulp van deze cookies wordt inzicht verkregen hoeveel mensen de website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. Hier hoeft geen toestemming voor te worden gevraagd vragen omdat:

 • deze website beveiligd is met een SSL-certificaat;
 • het meezenden van IP-adressen naar Google is geblokkeerd;
 • de gegevens in Google Analytics niet worden gedeeld met specialisten van Google;
 • en – tot slot – omdat bezoekers (op deze pagina) worden geïnformeerd over het gebruik van deze cookies.

Websites waar deze website naar toe linkt kunnen ook cookies gebruiken. Hierop heeft deze website geen invloed.

Wil je nog meer controle over hoe je internet browser cookies gebruikt, zoek dan verder op Google, bijvoorbeeld hoe je deze kunt blokkeren voor jouw internet browser.

Voor meer informatie zie dit artikel op de website van de Rijksoverheid.

R

Privacyverklaring Chantal Uphoff | Systemisch Coach

Bij het verlenen van diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Chantal Uphoff | Systemisch Coach
Stationsstraat 21
66784 AA Oosterhout (Gld.)
Tel (06) 21602320
mail@chantaluphoff.nl
KvK: 65457404

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject en trainingen.

Persoonsgegevens

Chantal Uphoff | Systemisch Coach verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Coachvraagstukken

Doeleinden

Chantal Uphoff | Systemisch Coach verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Gespreksverslagen, offertes, evaluatieformulier en andere schriftelijk communicatie in kader van het coachtraject en/of de training;
 • Het afstemmen van een training, workshop op de vraagstukken van de deelnemers;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
 • Verbetering van de dienstverlening door middel van evaluatieformulieren;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Referenties, na toestemming, van opdrachtgevers en deelnemers aan de trainingen op de website;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan training en/of coaching. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden ingezien of verstrekt door/aan derden zoals de assistent, coaches en trainers die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de dienstverlening. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt door onze internet serviceprovider Hostnet bv, gevestigd in Nederland. Hostnet bv neemt hierbij de relevante wet- en regelgeving in acht.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Chantal Uphoff | Systemisch Coach zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Chantal Uphoff | Systemisch Coach zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

De computers waar Chantal Uphoff | Systemisch Coach mee werkt zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een wachtwoord, virusscanner en firewall. Dat vraagt Chantal Uphoff | Systemisch Coach ook van derden waarmee zij in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens uitwisselt.

Met derden van wie Chantal Uphoff | Systemisch Coach diensten inkoopt zoals de internet serviceprovider zijn zogenoemde verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de privacy van jouw persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar:

Chantal Uphoff
mail@chantaluphoff.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat ons dit vooral weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29–9-2019

We Repeat What We Don’t Repair